Reminder Controle Digitaal Wedstrijdformulier vanuit de KNHB

10 april 2024 Algemeen

Beste coach, manager, trainer,

Vanuit KNHB hebben wij het bericht ontvangen dat er na 2 april strenger gecontroleerd gaat worden op het juist invullen van het DWF-formulier.

Belangrijk is dat 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd het formulier is ingevuld met de juiste spelers, zodat dit door de arbitrage gecontroleerd kan worden.

Na de wedstrijd moet zo spoedig mogelijk het DWF ook worden afgerond nadat de arbitrage dit heeft gedaan.

Via het DWF wordt de speelgerechtigheid, verleende dispensaties, wedstrijdtelling en kaarten gecontroleerd door de KNHB.

Controleer bij het vragen van invallers of zij wel degelijk mogen invallen bij het team. Deze invalregels zijn hier terug te vinden:https://www.knhb.nl/app  /uploads/2023/08/Tabel-klassen  grenzen-J-S-regels-speelgerech  tigdheid-veldhockey-2023-2024-  v1.pdf

Daarnaast mogen spelers/speelsters die Trainingslid of Slapend-lid   zijn, niet invallen bij de reguliere competitiewedstrijden. Uiteraard wel bij oefenwedstrijden.

E.e.a. is conform het bondsreglement waar wij ons aan hebben geconformeerd.

Het juist invullen van het DWF geldt voor alle teams, Jongste jeugd, junioren, veteranen en senioren. 

Na 2 april zullen sancties volgen voor het niet juist of op tijd invullen van het DWF. Vanuit het wedstrijdsecretariaat zal dit ook gemonitord worden en waar nodig volgt een voorwaarschuwing.

Als bijlage de handleiding om het formulier juist in te vullen!

Als er vragen en opmerkingen zijn horen wij dat graag.

Met een sportieve groet,


Ad van Nierop
(HCP Wedstrijdsecretaris Senioren, Junioren en Jongste Jeugd)

Hieronder nog even de sancties:

Aan de hand van het DWF controleren wij o.a.:
● Speelgerechtigheid
● Verleende dispensaties
● Wedstrijdtelling, welke van invloed is op de speelgerechtigdheid voor beslissingswedstrijden.
● Kaarten, mocht er gedurende een competitiewedstrijd een gele/rode kaart op een verkeerde spelersnaam worden gezet en deze kaart was bestemd voor een speler die niet op het DWF stond, kunnen wij dat niet meer aanpassen.

Willen jullie alle teams binnen de vereniging nogmaals wijzen op het juist invullen van het DWF en hen wijzen op artikel 9 van het Bondsreglement (zie hieronder).

De komende twee weekenden zal er extra gelet worden op het onjuist, niet volledig of niet invullen van het DWF.

We kunnen hiervoor dan of een waarschuwing of een boete van €75,- aan een team opleggen. (Artikel 9.3)
Vanaf het Paasweekend zullen we bij constatering van het niet, onjuist of niet volledig invullen van het DWF altijd een boete opleggen.
9 Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF)
9.1 Invullen en inzenden
Op de dag van een door de competitieleiding vastgestelde wedstrijd dienen de ontvangende en bezoekende vereniging een door de KNHB beschikbaar gesteld Digitaal Wedstrijd 

Formulier (DWF) naar waarheid volledig in te vullen. Het DWF dient op de wedstrijddag, bij voorkeur direct na de wedstrijd, door alle partijen te worden afgerond.
Indien een wedstrijd wordt afgelast, hoeft er geen DWF te worden ingevuld/ingestuurd én kan/mag er dus ook geen uitslag worden ingevuld. Wanneer een wedstrijd wordt afgelast, dan wordt de afgelastingsprocedure gevolgd
en dient de wedstrijdsecretaris een afgelastingsbericht te sturen naar de competitieleiding (zie artikel 8.6.2).
Ieder team dient minimaal 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd het DWF in te vullen waarop is aangegeven welke spelers aan de wedstrijd zullen deelnemen zodat de scheidsrechters het DWF tijdig voor de wedstrijd kunnen inzien/controleren. In lijn met het bepaalde in artikel 2.1 van het spelreglement veld- en zaalhockey kunnen bij
wedstrijden van standaardteams tijdens de wedstrijd geen spelers aan het DWF worden toegevoegd. Bij overtreding is sprake van een niet speelgerechtigde speler en is het bepaalde in artikel 4.11 (categorie I), 5.6 (categorie II) en 6.5 (categorie III) van toepassing.
9.2 Vermelden namen van spelers en begeleiders
Verenigingen zijn verplicht op het DWF de namen van de spelers (voor veldhockey: maximaal 16 en voor zaalhockey: maximaal 12) die voor hen deelnemen aan een wedstrijd correct te vermelden.
Een vereniging die één of meer spelers op een DWF zet van wie hem bekend is dat deze niet beschikbaar is/zijn, pleegt een bedrieglijke handeling en wordt er gehandeld in strijd met artikel 11.1 sub g van de statuten. Indien een vereniging/team meer dan de maximaal toegestane 16/12 spelers in dezelfde wedstrijd laat uitkomen, dan wordt de 17e/13e (en volgende) speler aangemerkt als niet speelgerechtigde speler en is het bepaalde in artikel 4.11 (categorie I), 5.6 (categorie II) en 6.5 (categorie III) van toepassing. Het is voor het aanmerken van de niet
speelgerechtigde speler niet relevant welke speler het betreft, de sanctie wordt opgehangen aan het overschrijden van het maximale aantal van 16/12 spelers dat in een wedstrijd voor een team mag uitkomen. Alleen spelers die opgenomen zijn op het DWF mogen deelnemen aan een wedstrijd. Een speler die niet op het DWF is opgenomen is uitgesloten van deelname en wordt gezien als uitgesloten speler. Bij deelname van een uitgesloten speler is artikel
9.3 van toepassing.
9.3 Maatregelen niet (tijdig) afronden, onjuist/niet volledig invullen DWF
Bij niet of niet tijdig afronden van het DWF worden aan de betrokken vereniging administratiekosten in rekening gebracht van ten hoogste € 75,00 per DWF.
Bij het onjuist of niet volledig invullen van het DWF worden aan de betrokken vereniging administratiekosten in rekening gebracht van ten hoogste € 250,00 per DWF en kunnen er voor betreffende wedstrijd 3 wedstrijdpunten in mindering worden gebracht aan het team dat het formulier onjuist/niet volledig heeft ingevuld. De competitieleiding kan in een dergelijk geval besluiten de wedstrijd over te laten spelen en het resultaat van de oorspronkelijke wedstrijd te laten vervallen.
Het onjuist of niet volledig invullen van het DWF kan worden opgevat als een bedrieglijke handeling en wordt er gehandeld in strijd met artikel 11.1 sub g van de statuten.